Polityka prywatności

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Administratorem Twoich danych osobowych jest Maria Jaszczurowska MARYLEEZARD TRANSLATIONS, ul. Orzechowa 15/10, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do CEIDG, REGON: 240457274, NIP: 5471937022, dalej zwana „Administratorem”.
Administrator jest przedsiębiorcą zajmującym się usługami tłumaczeniowymi. W celu współpracy w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych (dalej zwanych „Usługami”) Twoje dane będą przetwarzane.

Wszelka komunikacja w przedmiocie Twoich danych osobowych powinna odbywać się za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu Administratora lub mailowo na adres email: maryleezard@protonmail.ch.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz wykonywania umowy o tłumaczenia, a także wykazania przestrzegania procedur ochrony danych osobowych w przypadku audytów i kontroli.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoje żądanie do podjęcia działań przez Administratora skierowane na wyżej wskazany adres mailowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Przekazane dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Masz prawo do:
a) Dostępu do treści swoich danych osobowych;
b) Żądania poprawiania/sprostowania danych osobowych;
c) Żądania całkowitego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) Żądania przeniesienia danych osobowych;
e) Złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Podane dobrowolnie dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania wyżej wskazanej umowy.

Informuję o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.